Δικαίωμα ενημέρωσης, ακύρωσης, αποκλεισμού


Έχετε το δικαίωμα να έχετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή
Τα στοιχεία, την προέλευση και τους αποδέκτες τους, καθώς και το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα
Διόρθωση, παρεμπόδιση ή διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για αυτό και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να ληφθούν ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα
στροφή προς εμάς.
Διαφήμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίφαση
Η χρήση των δεδομένων επαφής που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για τη διαβίβαση των δεδομένων
δεν ζητείται ρητά διαφήμιση και ενημερωτικό υλικό αντιφάσκονται. ο
Οι φορείς εκμετάλλευσης χώρου επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματος προσφυγής σε περίπτωση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
των διαφημιστικών πληροφοριών, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Πηγή: https://www.e-recht24.de